Δικηγορικό Γραφείο
Ουρανίας Κατσαρούτηλ. γραφείου - FAX (+30) 210-2525096
κινητό (+30)
694-7300294, 694-9584571

Διοικητικό Δίκαιο

  • Παράλειψη οποιοδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου ασκεί διοικητική ή εκτελεστική εξουσία
  • Ασφαλιστικές διαφορές
  • Διοικητικά Πρόστιμα
  • Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής
  • Δικαιώματα πολίτη