Διαδικασία

Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) από τον νόμο 4161/2013, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν είναι πλέον υποχρεωτικός*.

Ο οφειλέτης έχει πλέον τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδιακασία.

Αναλυτικές Οφειλές

Αρχικά, ο δανειολήπτης (ή ο εκπρόσωπός του, π.χ. δικηγόρος) καταθέτει αίτημα προς τις Τράπεζες προκειμένου να του παραδώσουν εντός 10 εργάσιμων ημερών (χωρίς επιβάρυνση) αναλυτική κατάσταση οφειλών (κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης).

Ο νόμος προβλέπει ότι για κάθε παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης των τραπεζών, τους επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα καταγγείλει την καθυστέρηση στη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Αίτηση στο Ειρηνοδικείο

Αφού παραληφθούν οι αναλυτικές καταστάσεις οφειλών, ο οφειλέτης (ή ο εκπρόσωπός του, π.χ. δικηγόρος) καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.

Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός* από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητηθεί ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς δύο (2) μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης.

Info:Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.

Info:Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει σε μηνιαίες καταβολές, όπως αυτές ορίζονται ανά περίπτωση από τον νόμο 4161/2013.

Από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Δικαστήριο…

εντός 5 εργασίμων ημερών ο οφειλέτης θα πρέπει να καταθέσει και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση (Εκκαθαριστικά, κάρτα ανεργίας, στοιχεία ακινήτων κ.λπ).

εντός 15 ημερών ο οφειλέτης πρέπει να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές και τους εγγυητές.

εντός 1 μήνα από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στο φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος.

Ημέρα Επικύρωσης

Κατά την ημέρα επικύρωσης (εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης) ο Ειρηνοδίκης:

Επικυρώνει το συμβιβασμό, σε περίπτωση που έχει βρεθεί συμφωνία προδικαστικού συμβιβασμού

Ή

Αν δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.

Ημέρα Εκδίκασης

Κατά την εκδίκαση της αίτησης, θα κριθεί από τον Ειρηνοδίκη (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το νόμο) η προστασία της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη, η ενδεχόμενη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του, το ύψος των μηνιαίων καταβολών που πρέπει να αποπληρώνει, ο συνολικός αριθμός των δόσεων, καθώς και η όποια απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών.