Εταιρικό Δίκαιο

Σύσταση εταιριών (ανώνυμη, ετερόρρυθμη, ομόρρυθμη, εταιρία περιορισμένης ευθύνης)

  • Λύση
  • Τροποποίηση
  • Συγχώνευση
  • Διάσπαση
  • Απόσχιση
  • Εξαγορά
  • Πτώχευση
  • Συμβάσεις δικαιόχρησης – Franchising
  • Ένταξη στο άρθρο 99
  • Διαταγή πληρωμής